Trona ve Bor'a Düzeltme
[ 5/7/2001 - 11:00 ]  By Atin  anadolu@atin.org

Sitenizdeki 27.03.2001 tarihli “Stratejik Madenlere Dikkat” başlıklı, Bir süre önce “ Bor Madenlerinin Özelleştirilmesi” ile alakalı olarak bir dostumdan mektup almıştım. Şöyle yazmıştı dostum: Şeklinde devam eden yazıda; Şahıslarımızla ilgili olarak;

Konuk sayfasında yayınlanmış olan Trona ve Bor başlıklı yazı ile ilgili olarak Sn. Cemil Barkal ve Sn. Osman Yaylı tarafından yollanan düzeltme yazısını yayınlamakta geciktiğimiz için yazıı sahiplerinden özür diliyor, yazılarını aynen yayınlıyoruz.

ANADOLU TÜRK İNTERNETİ

Sitenizdeki 27.03.2001 tarihli “Stratejik Madenlere Dikkat” başlıklı, Bir süre önce “ Bor Madenlerinin Özelleştirilmesi” ile alakalı olarak bir dostumdan mektup almıştım. Şöyle yazmıştı dostum: Şeklinde devam eden yazıda; Şahıslarımızla ilgili olarak;

1-Yazıda; “Eti Holding İçerisindeki Teftiş Kurulu Başkanı olan O.Y. ve bunun yandaşı müfettişler ile Hukuk Müşavirini organize eden, bu oluşumu, belirli rant karşılığı hayata geçiren A.H.Ö.’in organizasyonunda, trona madeni resmen Park-Bayındır ortaklığına peşkeş çekilmiştir. “ denilmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu ve Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görevlerini yürütmektedirler. İcraya karışmaları Yönetmeliklerince yasaklanmıştır. Teftiş Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşavirliği yaptığımız dönemde mevzuat dışında hiçbir işlem yapılmadığı gibi, hiçbir güçte yasal olmayan bir işlemi yapmamızı bizden isteyemez. Trona madeni ihalesinde hiç bir dahlimiz bulunmamaktadır.

2-Yazıda; “A.H.Ö. organizatörlüğünde, Teftiş Kurulu Başkanı O.Y., Müfettişler, Hukuk Müşaviri C.B., Pazarlama Genel Müdürü A.Ş., Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, daha da hazır hale getirilmiş ve 2840 sayılı kanuna rağmen bir çerçeve anlaşması yapılarak bor madeninin üretim ve pazarlaması Park Holdinge verilmiştir.” denilmiştir.

Teşekkülümüzde yasaları en iyi şekilde bilen, uygulayan ve denetlemesini yaptıran bizlere 2840 sayılı yasa yürürlükte olduğu sürece bu şekilde bir çerçeve anlaşması imzalattıramayacağı gibi, imzalanmasını teklif dahi edemez. Kastedilen Çerçeve Anlaşması bilgimiz dışında Serana A.Ş. firması ile imzalanmıştır. Bu anlaşmada herhangi bir paraf ve imzamız bulunmamaktadır. Aksine konunun öğrenilmesi üzerine, Genel Müdür Ziya Gözler’in Çerçeve Anlaşmasının incelenmesi talimatına istinaden, 2840 sayılı Yasa yürürlükte olduğu sürece bu şekilde bir anlaşmanın imzalanamayacağı hususundaki görüşümüzle Yönetim Kurullarınca Çerçeve anlaşması onaylanmamıştır. (Ek:1)

3-Yazıda; “Eti Holding Hukuk Müşavirliği ile Teftiş Kurulu da zaten kendi görüşleri doğrultusunda mütalaa vermişler, aynı yukarıda başarısızlıkla sonuçlanan Çerçeve anlaşması bu kez yeni yönetimle (Ü.Ü., A.H.Ö, O.Y., C.B. ve Ziya Gözler) imzalanmıştır.

Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görüşünde; ikinci maddede açıklandığı gibi, 2840 sayılı yasa yürürlükte olduğu sürece bu şekildeki bir Çerçeve anlaşması imzalanamayacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, Eti Holding A.Ş. Yönetim Kurulunda bu şekilde anlaşmaların yapılamayacağı hususunda karar alınmıştır. Buna rağmen, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce Ceytaş A.Ş. ile bir Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Çerçeve Anlaşması onay için yönetim kuruluna getirilmiş, ancak, Genel Müdür Ü.Ü. nün onaylanması yönündeki muhalefet şerhine rağmen, C.B. ve O.Y.nin de içinde bulunduğu dört Yönetim Kurulu üyesi tarafından reddedilmiştir. (Ek:2)

Bu nedenle, sitenizde mektupları yayınlarken, doğruluğunun araştırılması, onurundan başka bir şeyi bulunmayan, dürüstlük mücadelesi veren kişilerin rencide edilmemesini, Teşekküldeki saygınlığına gölge düşürülmemesini rica ederiz. 25.04.2001

(İmza) (İmza)
Cemil BARKAL Osman YAYLI

Ek: 1

GİZLİDİR

Sayı : 0.60.00.00.0.5-1183/1559
Konu : Çerçeve anlaşması.

Ankara; 25.10.1999
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI’NA

2840 sayılı Bor Tuzlarını Düzenleyen Kanun’un 2. Maddesinde; Bor tuzları madenlerinin aranması ve işletilmesinin Devlet eliyle yapılacağının hüküm altına alındığı, Yasada bu madenlerin işletilmesinin hangi faaliyetleri kapsadığının belirtilmediği, aynı şekilde 3213 sayılı Maden Kanun’u ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte; Kanun’un amacının madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunun kaydedildiği, maden işletmesinden ne anlaşılması gerektiğine bir açıklık getirilmediği, ayrıca 2840 sayılı kanun kapsamındaki madenlerden toryum ve uranyumla ilgili olarak, Maden Kanunu’nun 50 nci maddesinde, üretilen cevherin Devlete veya Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek yerlere satılır hükmüne karşılık, bor madeni hakkında 49 ncu maddede, ihracatına ait usul ve esasların Bakanlar Kurulu’nca belirleneceğinin ifade edildiği dikkate alındığında; bor işletmeciliğinin sınırının ne olduğu, nerede başladığı ve bittiği hususunun açıklığa kavuşturulmadığı, ihracatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca belirlenmediği sürece, yurtiçindeki sermaye şirketlerine ihraç edilmek veya öğütülmek kaydıyla bor tuzu satışının yapılmasının mümkün olmayacağı düşünülmektedir.

Keyfiyeti takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

(İmza) (İmza)
Osman KARACA Osman YAYLI
Hukuk Müşaviri Teftiş Kurulu Başkanı


YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TUTANAK ÖZETİ
TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2000
TOPLANTI GÜNÜ : CUMA
TOPLANTI NUMARASI : 97
TOPLANTI SAATİ : 13.00
TOPLANTIDA BULUNANLAR

BAŞKAN : Ümit R.ÜNCÜ
ÜYE : Osman YAYLI
ÜYE : Cemil BARKAL
ÜYE : Metin YILMAZ
ÜYE : M.Yıldırım AKTUĞAN
GENEL MD.YRD. : A.Hayati ÖNCÜER
İHR.DAİ.BŞK. : Kürşat KAYPAKOĞLU

BAŞKAN ÜMİT R.ÜNCÜ’NÜN BAŞKANLIĞINDA TOPLANILDI.
97/1

İhracat Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2000 tarih, 11345 sayılı teklifi okunarak ;

Netice olarak; Şirketin yıllık bor tuzu üretim kapasiteleri, devreye alınacak yeni rafine ve kırma-öğütme tesislerinin ihtiyaçları, konuya ilişkin yasal mevzuat, Teşekkülün bor sahalarından elde edilen bu cevherlerin 3213 sayılı maden yasasının 49. Maddesi uyarınca Devlet eliyle aranıp işletilmesi görevinden vazgeçildiği çağrışımını yapacak girişimlerle Devletleştirmeden önceki maliklerin bu sahalar üzerindeki haklarının ihyasına kadar gidebilecek menfi durumlar, Holding talimatları, teftiş raporları ve acil durum raporda belirtilen görüşlere iştirak edilmesi ve bu konu ile ilgili esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerektiğinden, Ceytaş A.Ş.’nin 15 yıl gibi uzun süreli yıllık 200.000 ton bor tuzu (kolemanit) talebinin buna göre değerlendirilmesi hususunda gereğinin, kaydedildiği,

Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2000 tarih,102/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhracat Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2000 tarih, 11345 sayılı takriri ve ekleri, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 18.09.2000 tarih, 0102203 sayılı yazısı ve ekleri, 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının bazılarının iadesini düzenleyen Kanun, 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Danıştay Birinci Dairesinin istişari görüşünün incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;

14.10.1978 tarih ve 16434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2172 Sayılı “Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Kanun”un birinci maddesinde; belirli bölgelerde belirli cins madenlerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu madenlerle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkili olduğunun kaydedildiği,

31.10.1978 tarih ve 7/16681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; bor tuzlarının Devletçe aranması ve işletilmesi, bu madenle ilgili olarak daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınması, anılan madenin Etibank eliyle aranması ve işletilmesinin hüküm altına alındığı,

13.06.1993 tarih ve 18076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2840 sayılı Kanunda; bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesinin devlet eliyle yapılacağının belirtildiği, daha önce Devlet eliyle işletilecek madenler kapsamından linyit ve demir sahalarının çıkarıldığı,

04.06.1985 tarih ve 18755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3213 sayılı “Maden Kanunu” nun 49. maddesinde; 2840 Sayılı Kanun Hükümlerinin saklı olduğu, ancak bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bulunacak bor, trona ve asfaltit madenlerinin aranması ve işletilmesinin bu kanun hükümlerine tabi olduğu,

Bunların ihracatına ait usül ve esasların Bakanlar Kurulunca tespit edilir denildiği,

Yukarıda belirtilen 2840 sayılı Kanun gereği bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin ancak Devlet eliyle yapılabileceği,

Konu ile ilgili olarak Danıştay 1. Dairesinin 01.05.2000 tarih ve E. 2000/50, K. 2000/67 sayılı istişari görüşünde;

Gerekçede, ister kamuya, ister özel mülkiyete ait işlemeler olsun, ekonomik mal ve hizmet üretme ve bunlardan kar elde etme amacının gerçekleşebilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin gereksinim duyan tüketicilere sunulması, yani pazarlanmasının gerektiği, bu durumda finansman ve üretim yanında pazarlama faaliyetinin işletmelerin nihai amacı olan gelir elde etmesinin faaliyetin devamını sağlamak için zorunlu bir unsur olduğu, işletme kavramı içinde pazarlamanın da olduğuna kuşku bulunmadığı, 2840 sayılı yasanın amacının da bor tuzlarının maden sahasından çıkarılması, zenginleştirilmesi, rafinasyonu, bunlardan her türlü uç ürün elde edilmesi ve pazarlamasının da tek elden yapılmasıyla ülkenin Dünya bor pazarlarındaki etkinliğinin arttırılarak borun en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak olduğu, bor tuzlarının Türk vatandaşlarına satılması halinde Türk vatandaşının yurt içinde istediği tesisi kurabileceği ve borun uç ürünlerini elde ederek bunları yurt içinde veya yurt dışında satabileceği,

Sonuç bölümünde, 2840 Sayılı Yasanın değişik 2.maddesi uyarınca, bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin Devlet eliyle yapılması zorunluluğunun, bu madenin zenginleştirilmesi, rafinasyonu ve pazarlamasını da kapsadığı, yurt dışına ihraç edilerek satılan bor tuzlarının aynı biçimde ham bor ve rafine bor olarak yurt içinde isteyen Türk vatandaşı kişi ve firmalara satılabileceği, Türk vatandaşı kişi veya firmanın satın aldığı boru ülke içinde kuracağı tesislerde işleyip elde edeceği uç ürünleri yurt içinde veya yurt dışında satabileceğinin kaydedildiği,

Buna göre; bor tuzlarının Devlet eliyle aranması ve işletilmesini öngören 2840 sayılı Kanundan önce bor tuzlarının özel kişiler tarafından arandığı ve işletildiği, Danıştay İstişari görüşünde de belirtildiği üzere, bor tuzlarının çıkarılması, zenginleştirilmesi, rafinasyonu, bunlardan her türlü uç ürün elde edilmesi ve pazarlamanın tek elden yapılmasının Türkiye’nin Dünya pazarındaki etkinliğini artırmak için ve dolayısıyla en üst seviyede Devlete katkı sağlamak amacıyla özel kişilerdeki ruhsatların iptal edildiği ve bu kişilerin elindeki işletme haklarının alındığı,

2840 Sayılı Kanun ve Danıştay’ın istişari görüşü dikkate alındığında, bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin (çıkarılması, zenginleştirilmesi, rafine edilmesi ve pazarlaması) Devlet eliyle yanı Teşekülümüzce yapılması, bor tuzlarının yurt içinde özel kişi veya firmalara satıldığında bu ürünleri alan özel kişi veya firmaların bunları tesislerinde işleyerek uç ürün ( bor tuzu niteliğini kaybettikten) haline getirdikten sonra satabileceğinin hukuken mümkün bulunduğu,

Ayrıca, Şirketin en yüksek karar organı olan Yönetim Kurulunun bilgisi dışında Ceytaş A.Ş. ile Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış bulunan çerçeve anlaşmasının biran için yasaya uygun olduğu varsayılsa dahi, bu durumda şirket menfaati düşünülerek ihaleye çıkılması ve en uygun teklifte bulunan firma veya firmalarla sözleşme yapılmasının gerektiği, sadece Ceytaş A.Ş. ile bu şekilde sözleşme imzalanmasının rekabetin oluşmasını engellediği,

Bu nedenlerle, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhracat Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2000 tarih, 11345 sayılı takriri ile getirdiği teklifin reddine,

Ayrıca,

1-Teşekkülümüzün halen 6.000 ton/yıl olan öğütülmüş kolemanit satışının yeni pazarlar bulunmak suretiyle artırılarak Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde kurulu Ham Bor Öğütme Tesisi’nin 60.000-80.000 ton/yıl üretim yapabilecek kapasiteye çıkarılmasını teminen gerekli önlemlerin alınması,

2-Yurtdışına ham ürün satışı yerine rafine ve kimyasal işlem sonucu elde edilmiş, yüksek katma değerli ürünlerin satışına önem ve öncelik verilmesi, özellikle Teşekkülümüzün görev alanı içinde yer alan ürünlerin üretimi amacıyla yapılan cevher ve konsantre satışlarının, mevcut taahhütler gözönüne alınarak, ihraç gelirlerini düşürmeden, mümkün olduğu ölçüde ve bir program dahilinde sona erdirilmesi,

3-Şirketi yükümlülük altına sokacak işlemlerin öncelikle en yüksek karar organı olan yönetim kuruluna getirilmesi, yönetim kurulunda görüşülüp onayından geçmeden çerçeve anlaşması gibi taahhütlere girilmemesi,

4- Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 18.09.2000 tarih, 0102203 sayılı yazısında yeralan, Şirketin teftiş, inceleme ve soruşturması sonucu düzenlenmiş olan raporlar üzerine Ana Teşekkül tarafından verilen talimatlar, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne de gönderilmiş olduğundan, bunlara titizlikle uyulması gerektiğine,

Oy Çokluğu ile karar verildi.

(Muhalif)
Başkan Üye Üye
Ümit R. ÜNCÜ Osman YAYLI Cemil BARKAL
(İmza) (İmza)

Üye Üye
Metin YILMAZ M. Yıldırım AKTUĞAN
(İmza) (İmza)

Muhalefet Şerhi (Ü.Ü.)


Yönetim Kurulumuzun 22.09.2000 tarihinde yapmış olduğu 97 no.lu toplantısında almış olduğu 97/1 sayılı kararına katılmıyorum.
--------------------------------------------------------------------------------------
Bu sayfa "Konuk Yazarımız" tarafından yazılmıştır. Anadolu Türk İnterneti, okuyucularının olumlu ve seviyeli yazılarına her zaman açıktır. Atin'de yayınlanmasını istediğiniz yazıları lütfen bize iletin. Açık kimliğinizi veya takma bir ismi kullanabilirsiniz. Görüş ve düşüncesi ne olursa olsun, hakaret ve küfür içermeyen, seviyeli bir şekilde yazılmış yazıları yayınlayacağımızdan şüphe duymayın. Konuk yazarlara ait yazıların yayınlanması, bu yazılardaki görüşlerin Anadolu Türk İnterneti'nce paylaşıldığı veya paylaşılmadığını yansıtmaz. ATİN.